Sitemiz Hakkında

Başından beri teknik sorunlarıyla boğuştuğumuz eski sitemiz, giderek çalışamaz hale getirilmişti. Ne ‘resim’ ekliyebiliyorduk verdiğimiz haberlere, nede ‘Okur Yorumlarını’ yayınlayabiliyorduk.

Yeni sitemizde bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu konuda sitemizi yeniden kuran ve kendinden özveride bulunarak katkı sunan Koye Colker arkadaşa öncelikle teşekkürler etmek isteriz.

Artık sitemizde çıkan Haber ve Köşe Yazarlarına okurlarımız ‘yorumlarını’, ‘eleştirilerini’ rahatlıkla ekleyebilecektir.
Hatırlatmaya gerek varmıdır?
Sitemiz; anti-sömürgeci, anti-faşist, anti-emperyalist çizgisini sürdürmeye devam edecektir.
Okurlarımızın ve site misafirlerimizin desteği ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız.

En içten selamlarımızla.

Mayıs 013- devrimcidemokrat.com

Son Yorumlar

Mayıs (2017) ayından beri, MİT ve MKP kontralarının 'ortak bir katliamı' olan 'Mercan Katliamını' (16-17 Haziran 2005) sitemize asmak istiyordum.
Şimdi Ağustos ayındayız, ve HALA yayınlayamadık... 
 
 
(Makalenin Orjinal başlığı; Halim Kar/ İşte Halimiz! Site bizim ama, hem Sitemizi, hemde Bilgisayarlarımızı; MİT kullanıyor! Ve biz, hiçbir şey yapamıyoruz
 
Çünkü MİT, yazdığımız ama henüz asmadığımız yazılarımızı bile bilgisayarımızda VİRUS saldırısı ile okunmaz hale getiriyor, bizde, bu yüzden yazdığımız yazıları Sitemize asamıyoruz.
 
Asacağımız yazıları bile ne normal yayınlayabiliyoruz, ne büyütüp, nede Küçültemiyoruz, bile.
 
Hele ki, MİT, kendi beslemesi olan Kemal KUTAN köpeğinin adının geçtiği her yazımızı daha yazarken bile VİRUS saldırıları engelliyor (ok işareti her tuşa dokunuşumuzda yerinden fırlayıp gidiyor, ve aynı cümle defalarca yeniden yazılıyor, sürekli bununla uğraşıyoruz) yazamaz hale getiriyorlar bizi. 
 
Siteye astığımız hemen hemen her 'makalemiz' de bozuluyor, okunmaz hale getiriliyor.
 
Sitemizin 'reytingleri' de (bir haber veya makalenin kaç kez okunduğunu gösteren pano) MİT'in elinde.
Gözlerimizin önüne 'bir saniye içinde 285 olan okur panosu, anında 180'lere indirildi..... 
 
Siteye astığımız haberlerin durumuda bu halde. Kuduz bir köpek gibi peşimizdeler. Her an her dakika 'reytingleri' silip duruyorlar. Zaman zaman ve bazen günlerce kendi Sitemize 'GİRİŞ YAPAMIYORUZ!'....
 
Bununla yapmak veya çevereye göstermek istedikleri şu; 'bu Site ve Halim Kar'ın yazıları OKUNMUYOR!'. Yani, dıştalama ve tecrit etme yöntemi, psikolojik savaş kısacası. 
 
Kapımızın önüne kadar gelip, 'kafana sıkacağız' diyen MİT'in köpeklerinin showu ise bir başka yazı konusu. 
 
Şunu defalarca yazmıştım, yine yazıyorum, 'MİT ve uzantısı Kontra MKP ile hesaplaşmamız sürecek. 
 
Ve bana 'yüz tane okur' değil, aklı başına 'On Tane Okur' yetiyor. Bu On kişi, bu yazdıklarımızı daha da geliştirecek ve bu Kahpece oynanan oyuna dur diyecektir.
 
En az 200 yoldaşımızı katletti bunlar! Bu kan yerde kalmayacaktır! 
 
Ve MİT ile uzantısı MKP daha çok insan katledecektir eğer bu oyun açığa çıkarılıp, insanlarımız uyarılmazsa.
 
Şimdi okurlara içinde bulunduğumuz durumu göstermek için, MİT'in beslemesi işkenceci, tecavüzcü katil  Kemal KUTAN köpeğinin hakkında yazdığımız yazıların ne hale sokulduğunu  gösteren yazımızı yayınlıyoruz. 
 
Aşağıdaki yazıya bakınız ve şunuda unutmayınız, bu yazıyı son 4 (dört) ayda en az 100 (yüz) sefer düzelttim ama her seferinde  virus yollayarak bozdular, siteye bir türlü asamadım. 
 
İnanın benim yerimde olsanız yazmayı bırakırsınız. Hayır 'korkudan' değil, aynı şeyleri defalarca yazmaktan bıkar usanırsınız.  İşte ben, bu yazıları düzetmek ve yayınlamak için defalarca  Sitemizin  yayın akışını durdurmak zorunda kaldım.
 
İçinde bulunduğumuz gösteren 'örnek yazılardan sadece bir tanesi' aşağıda'ki, bu sadece kısa bir bölümü,Ki, sadece bu bölüm toplam  120 sayfa ve hepsi bir kez daha bu durumda.
 
Unutmadan; bu yazıyı, ne yapıp edip, yeniden düzeltecek ve sitemize asacağım.
 
01 Ağustos 2017
 
Halim Kar
....................
 

KEMAL KUTAN DOSYASI -1-

 

Kemal KUTAN devþirme kontra faþistinin 1984 yýlýnda Nazmiye'de 'bombalý pankart' (Basýnda her ne kadar 1983 yýlý diye çýksada, benim aklýmda bu kalmýþtý) asarken, elinde bomba patlamýþ ve bir eli kopmuþtu. Yakalanýr yakalanmaz hemen teslim olduðu ve saf deðiþtirdiði doðrultusunda söylentiler çýkmýþtý o sýra.

 

Ve yine O yýllarda deðil 'bombalý pankart asarken yakalanmak', askere- polise karþý sözle karþý çýkmak bile ölüm nedeniydi hala. Hele ki Kürdistan'da... (1983 yýllarý Cunta dönemiydi. 'Kasým 1983'te 'seçimler yapýldý' ve Turgut Özal baþbakan oldu ama, Cunta ve asker vede polis katliamlarý sürüyordu, parlamentonun 1984 yýlýnda bile hiçbir iþlevi yoktu, söz sahibi hala Orduydu..)

 

Vede o tarihlerde Dersim'e 'Kayseri hava indirme Komando Tugaylarý' gelmiþ, hertarafta bunlarýn terörü kök söktürüyordu, etraf kan gölüydü. Gerillayý 'sað ele geçirmek bile yasaklanmýþtý'. Hal bu mihverdeyken, 'bombalý pankart asan biri ellerine geçtiðinde', nasýl hemen öldürmeyip, birde 'tedavi' ettiler?...

 

Daha tuhafý; o günkü yasalara göre bunun cezasý, 'Onlarca yýl hapis cezasý' iken, bu devþirme Kemal KUTAN, nasýl oldu da, 'üç-yýl sonra serbest býrakýldý? Neye karþýlýk?...

 

Hapishanede kimlerle yattý, yanýnda kimler vardý, bu devþirme kontra faþistin, araþtýrýlmak zorundaydý. Çünkü, ilk 'kontra eðitimini' burada aldýðý belli.

 

Diðer þeyler; bu devþirme 1987 yýlýnýn hangi ayýnda hapishaneden çýktý?... Ve örgüt içinde nerelere sokuldu? Hangi 'yetkili makamlara getirildi?'.

 

1987 yýlýndan sonraki (Cunta öncesi dönemde bile örgüt içine 'sýzma' olduðunu artýk biliyoruz da...) o bölgede þaibeli tutuklanma, ve ölümler de araþtýrýlmak zorundadýr. Yüz'den fazla ölümler ve þaibeli tutuklanmalar var örgütte 1994 yýlýna gelene kadar çünkü!...

 

Kemal Kutan devþirme kontrasýnýn 'ayak izlerini' takip etmek, zorunlu ve çok gereklidir, çünkü örgüt içindeki her þaibeli ölüm, tutuklanmalar vede, her sahtekarlýðýn, yalanýn dezinformasyonun ve komplonun altýndan hep ayný isim çýkmaktadýr!

 

İşte size 1994 Aralık ayından bir BELGE:

 

'...Örneðin; kontrgerilla'nýn kaçýrdýðý ve 20 gün sonra yoðun kamuoyu baskýsýndan kaynaklý olarak serbest býrakmak zorunda kaldýðý bir Merkez Komite üyesi, gýyabýnda Parti Genel Sekreterliðine seçilebilmiþtir....' (MKP.1 . Kongre Belgeleri. sf. 459)

 

O dönem, JÝTEM'in, 'YEÞÝL' kod adlý, Mahmut Yýldýrým'ýn ekibidir Bu 'Merkez Komyesi' üyesini yakalayýp gözaltýna alan. Kim mi bu unsur? Kemal KUTAN!...

 

1993-1994- 1995... yýllarý, 'faaili meçhul cinayetlerin' ve 'kayýplarýn' en barbar cinayetlerin yoðun bir þekilde iþlendiði yýllardýr. Ama, 'Yeþil'in çetesi bile Kemal KUTAN kontrasýný serbest býrakmýþ! Niyemi? 'Kitle baskýsýndan' dolayý-imiþ...' Umarým, gülmüyorsunuzdur!...

 

Bu vesile ile þunlarý bir kez daha hatýrlatmak isterim: Eðer dikkat etmiþseniz, Kemal KUTAN devþirme faþisti daha 'Yeþil', JÝTEM çetesinin elindeyken, 'bu örgüt'ün MK'sý Kemal Kutan'ý 'gýyabýnda' (yani, kendisi JÝTEM'de hala tutukluyken ve bu MK toplantýsýnda olmamasýna raðmen) 'Parti Genel Sekreteri' seçiliyor!!!!...

 

Hatırlatırım; biz bu inceleme yazımızın üst bölümlerinde, TKP-(ML) DABK kanadýnýn, 'Nisan 1994'te 'devþirme kontra faþist çetenin eline geçtiðini' vurgulamýþtýk. Ýþte, Kemal KUTAN devþirme kontrasý daha JÝTEM'in elindeyken, 'parti sekreteri' tayin edenler de, bu 'Nisan 1994' oluþturduklarý, konra-faþist 'Merkez Komitesi'nin taaa kendisiydi!!!!

 

Kemal Kutan konrasýnýn, daha 'YEÞÝL'in elindeyken, bunlarýn O'nu 'Parti Genel Sekreteri' seçmesinin nedeni de, açýktýr; 'Çünkü, býrakýlacaðýný biliyorlardý!!! Çünkü, hepsi ayný kumaþýn bir parçasýydý!!!...

 

Þu anlatacaðýma da þaþýrmayýn; Kemal KUTAN faþisti, JÝTEM tarafýndan 'yakalanmamýþtý', JÝTEM þefi 'Yeþil'le, peryotik görüþmelerinden birini yapmaya gitmiþti o sýra, ama tesadüf bu ya, baþkalarý tarafýndan 'bu buluþma görüldü'. Bu yüzden de, buna 'tutuklama' süsü verildi, kamuoyunada böyle yansýtmak zorunda kaldýlar.

 

'Kontra MK'da bunu çok iyi bildiği için, Kemal Kutan'ı aynı rahatlıkla; 'Parti Genel Sekreteri' yaptı, daha 'Yeşil'in yanından gelmeden hemde...

 

Bilmem anlaşıldı-Mı?

 

Sizi þaþýrtmayacaksa, Kemal Kutan kontrasýnýn, Bulgaristan'a gidip döndüðünde de, sýnýr kapýsýnda yakalanýp býrakýldýðýný, bizzat 'Ümraniye Hapishanesi Parti Komitesi' ve iki-üç MK üyesininde, bunlarý söylediðini ve Kemal KUTAN'ýn örgüt içindeki bir 'ajan' olduðunu vurguladýklarýný buraya eklemek isterim:

 

'Ümraniye Hapishanesi 'Parti Komitesi'nin ayný zamanda, bazý tutuklu MK üyelerinin de imzalayýp 'organýn da görüþdür' diye üstüne basarak belirtip, bütün 'Ceza Evleri Parti Komitesi' kanalýyla , 'Kontra Merkez Komitesine', yolladýklarý Mektup. Okuyalým Lütfen:

 

Bu örgütün bütün, başta 'Ümraniye Cezaevi Parti Komitesi' olmak üzere, bütün 'Cezaevleri Parti Komitesi'de -CPK- Kemal KUTAN faşistine AJAN diyor. Yolladıkları mektubun tarihi, '24 Aralık 1997'. 

 

'CPK (cezaevleri parti komitesi.bn) imzalý, 24 Aralýk 1997 tarihli 'Ümraniye cezaevinden gelen 3.11..96 tarihli not'ta 'Organýnýzýn üyesi ve Karadeniz birliðindeki denetleyici yoldaþ ile ilgili ...'ten birinin (...) o cezaevindeki temsilcimize verdiði bilgi ile organ üyelerinin görüþüdür' baþlýklý yazý organ üyemize iliþkin iddialar içerdiðinden deðerlendirmeye alýndý:

 

KARAR 22: ilgili organ eliyle ...nolu yoldaþ hakkýnda organýmýza iletilen iddiaya iliþkin;

 

-Yoldaþýn mücadele tarihi, pratiði, partiye baðlýlýðý ve iddiaya iliþkin savunma mahiyetindeki samimi ifadelerine bakarak bu iddianýn:

 

1)Düþmanýn kadrolarýmýzý yýpratmak, mücadeleden koparmak ve partinin siyasi olarak olarak zayýflamasýný hedeflemek,

 

2)Parti içindeki sorunlarý- çeliþkileride hesaplayarak kadro ve üye arasýnda güvensizlik yaratmak, partinin düþmana yönelimini engellemek ve dar, marjinal bir hal almasýný saðlamak amaçlý olduðu açýkken,

 

3)Þaibenin bütünlüklü olarak ortadan kaldýrýlmasý amacýyla bu iddiayý getirenin bilgi aldýðýný söylediði kiþinin çaðrýlarak bu konunun netliðe kavuþturulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. -Oy çokluðu-'

 

(Kaynak; '2-16 Eylül 1998 tarihli, 'Merkez Komitesi'nin 2.Toplantý tutanaðý. Karar.22: 'ilgili organ eliyle ...'nolu yoldaþ hakkýnda Organýmýza iletilen Ýddiya iliþkin' baþlýklý kýsým. sf.22)

.............

Dikkat çekecek noktalar: 'Kontra MK', görüldüðü gibi, 'Ümraniye hapishanesi Parti Komitaesinin de imzaladýðý' mektup ve içindeki 'iddilarla' ilgili 'tek satýr' toplantý tutanaklarýna geçmiyor!... (amaç, örgütü belleksiz býrakmak)

 

Dahasý, ve hemen KARAR 22. diyerek, kendi kendine hemen 'karar alýyor' vede mektubu yollayan bu yoldaþlarý (bunlarýn hepsi parti üyeleri ve tutuklu) hemen düþman, AJAN ilan ediyor. Peki, þu 'çaðýracaklarý kiþi?'

 

Hasır altı için bahane ve geçiştirme bu. Bir daha 'Ümraniye hapishanesi Parti Komitesi'nin iddiları hiç gündeme gelmeyecekti.

 

Çünkü, zaten Kemal Kutan faþistinin Bulgaristan'a gidip sonra döndüðünü ve dönüþte türk polisi tarafýndan yakalanýp serbest býrakýldýðý olaylarýný bizzat yaþayýp görenlerin bir kýsmý (bunu kendiside söylüyor, 'tutuklu' diye) içerideydi.

 

Ayrýca; 'Ümraniye Hapisahane Komitesi' bu konuyu dile getirirken, zaten kendisi dýþarýda bu konu hakkýnda 'araþtýrma' yaptýrmýþtý.

 

Kemal Kutan devþirme faþisti ile 'ÝKÝ MK' üyesinin 'AJAN' olduðunu söyleyen yanlýz bunlarda deðildi...

 

Þimdi, Kemal Kutan kontrasýnýn, bu 'Kontra MK' toplantýsýnda (bu toplantýda yanlarýna kendilerine karþý 'ÖRTÜ' görevi görsün diye bir 'MK' üyesi var, tek problem çýkaran da, bu bir kiþi toplantýda), cilveli bir konuþma yapmaya baþlýyor ve bizde 'iddia içinde nelerin olduðunu' az buçuk öðreniyoruz.

 

Biraz uzun ama 'bayaðý keyfli' bakýnýz ne inciler var bu 'kendini savunma' adýna yaptýðý herkese ajan diye saldýrdýðý bu açýklamada. Beraber okuyalým:

.........................

 

KEMAL KUTAN KONUŞUYOR

 

'Þerh.1) (.......................)

Ýddialara gelince; Düþman ile uzantýlarý olsun, benim karþýtým olan ideolojik sahiplerini sevindirmeyecem, ne istifa edeceðim, nede partiyi terk ederim. Bu ne ilk iddiadýr nede son iddia olacak.

 

Düþman- Bektaþ ve uzantýlarý tarafýndan hemen KHK sonrasý bana ve iki MK üyesine iddialarda bulunmuþlardýr. Parti tarafýndan bu bu plan ortaya çýkartýldý. O dönem, BÞ (Bektaþ. bn.h.k) tarafýndan getirilen iddialarýn içeriði þöyleydi; '...MK'dan beni düþürmek istedi, beni þehirlere yollayan biridir, Yakalatmak için... ajandýr' demiþti. 3.11.1997 tarihli .... CE (Ceza evleri.bn.) üzerinden iddia ve BÞ'ýn durmadan cezaevinde '... ile... 1995 yýlýnda birlikte yakalanmýþlar' iddialarý tamamen asýlsýzdýr. Konumumdan dolayý partiyi yýpratmaktýr. Düþman- Bektaþ ve uzantýlarýnýn ilk iddiasý tutmadýðý için yeni iddiayla ortaya çýkmasý beni hiçte þaþýrtmadý. Gelen iddia ile...'nýn son durumu ile çakýþýyor. Düþman bundan da baþarý saðlayamayacaktýr. 1995 yýlýnda 6 (altý) ay Ýstanbul'da kaldým. Ýstanbul, Adana, Mersin dýþýnda hiçbir yere adým atmýþ deðilim. Ne Bulgaristan'a gittim, nede ...ile 'birgün iþkilendim'

 

(noktalamalar yazýnýn sahibine aittir, sonraki kelimeyi okumakta ve anlamakta zorlandým.Üstü karatýlmýþ ve çapraz iþareti koyulmuþtu. Bu yüzden týrnak içine aldým o iki kelimeyi ve koyu siyah yaptým.'birgün iþkilendim' lafýný. Devam ediyor.bn.h.kar)

 

'Böyle bir durum olsaydý, 'üç yýldan sonra deðil hemen bir gün içinde partinin haberi olurdu. Çünkü, kaldýðým yerler, çevrem partinin etrafýnda kümelenmiþtir. ...nolu yoldaþýn notuna gelince yoldaþýn hafýzasýnýn kuvvetli olduðunu sanmýþtým. 'Düþenin dostu olmaz' derler. Yoldaþta saðolsun katký saðlamýþ. Tehlikeli bir kazanýn olduðu bir gerçektir. Bizim bir taksimiz vardý, bunu sürende þu anda CE'de yatandýr. Hatýrladýðým kadarýyla... yeri üzerinde kaza yapýlýyor, Köprünün bariyerine çarptýðý için... düþmekten kurtulmuþ. Taksinin ön kaportasý ile ön kapýsý hurda olmuþtu. O haliyle alýp...' gittik (tamire götürdük) ... nolu yoldaþ ile orada görüþtük...'nýn durumunu kendisine anlattým. Taksinin tamirde olduðunu , iþlerin kötü gittiðini söyledim. Birçok þeyler karþýlýklý birbirimize anlatmýþýz. Bunlarý anlatmayý doðru görmüyorum'. 'Ben ya... sýnýrýnda yada ... sýnýrýnda yakalanma tehlikesini geçirdiðini sanmýþtým' ...nolu yoldaþ, ne ...'a, nede ...'a gittim nede böyle bir tehlike geçirdim.... deðil bana baðlý olmayan, benim denetimimde çalýþan ... denilen unsurun (CE, ve ...bu kiþiyi tanýrlar) denetiminde - ya bu kiþiler...'lý olacaklar yada ...'lý Bana gelen bilgiye göre (bu bilgiyi bana ...'nolu yoldaþ iletmiþtir) .... denilen unsur ...'i görmüþ, demiþki silahlarý sýnýrdan geçirirken yakalanmalar olmuþ, bunlarda ...'i vermiþ... evi basýlmamýþ, kaynýnýn evi basýlmýþ.

 

Son verilen parada orada yakalanmýþ. Durum bundan ibarettir. Kiþisel araþtýrmam .... noktasýnda oldu. O dönemde aldýðým son bilgi ...'de bar yada kafeterya tipi yer açtýðýný dolaylý olarak ...'den öðrenmiþtim. Onun bilgisine baþvurulabilir. Disiplin gereði MK'nýn kararýna uyacaðým, ancak örgütlenme bölümünde düþüncelerimi belirtirim.'.

 

(Kaynak; 2-16 Eylül 1998 tarihli, 'Merkez Komitesi'nin 2.Toplantý tutanaðý. Karar.22: 'ilgili organ eliyle ...'nolu yoldaþ hakkýnda Organýmýza iletilen Ýddiya iliþkin' baþlýklý kýsým. sf.22.23)

.....................

 

Daha fazla eklemeye gerek görmedim çünkü bu VİRUS saldırısına uğrayan yazının sadece bu 'bölümü' 120 sayfa.

Yani, bunu yeniden yeniden 'düzenlemek- ayıklamak' nerden bakarsanız bizim 'bir haftamızı alıyor' ve asmadan yeniden saldırıya uğruyor

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

| |

leftCopyright © Devrimcidemokrat 2013. All Rights Reserved.